TopInfoBanner
 • Mandela Marathon

 • 1

News

 • BAZOTHUTHUKA ABALIMI BASEMSHWATHI

  Bazuthuthuka Abalimi BASE-MSHWATHI Sibusiso Mkhithi uNgqongqoshe wezimali uMnu Nhlanhla Nene uhambele umphakathi waseMshwathi ngomhlaka  -7 kuMasingana-2015, lapho efike wahlangana khona nabaholi boMkhandlu, amaKhansela,iNkosi yesizwe, abeluleki bezolimo , abalimi kanye nezinhlangano zabalimi ezikhona endaweni. Ngesikhathi iMeya yomkhandlu uMnu BM Gwala ethula uNgqongqoshe kuvele ukuthi ungowokuzalwa endaweni engumakhelwane noMshwathi, eKranskop ngase Greytown, lokho okubajabulise kakhulu abahlali bale ndawo. uNgqongqoshe ubonge iqhaza labaluleki bezolimo . Ukhuthaze ukuthi kuhle ukusiza abantu emsebenzini abaziqalele wona kunokuthi kuhanjwe kuzingelwa abantu ukuthi abeze bezosebenzisa  imali kaHulumeni ngoba labo bantu bazovele bayibange leyo mali esikhundleni sokuthi bayisebenzise ngendlela efanele. Ube esecela abalimi ukuthi bafunde ukutshala ngesikhathi esifanele esizohambisana nezinga eliphezulu lentengo yemikhiqizo yabo isibonelo nje ngesokuthi ningatshali amazambane ngesikhathi ebiza u R70,00 umtsholwane , bese kuthi ngesikhathi esevuthiwe awenu seniwayisa emakethe nithole ukuthi amazamabane asebiza u R20,00kusho uNgqongqoshe. Uqhube wathi isizwe sizothuthuka uma imiphakathi ikhuthele, akufuneki ukuthi kubukelwe phansi umkhakha wezolimo ngoba ungadala amaningi amathuba emisebenzi uma kuzoba khona ukunakekelwa ngendlela efanele.  Ucele intsha ukuba yenze izifundo zezolimo ngoba akekho ongalala engadlile uma kukhona ummbila namazambane. uNgongoshe uphinde waphonsela umkhandlu waseMshwathi inselelo yokuthi angeke yini umkhandlu ube neyawo imakethe lapho abalimi bezoletha khona imikhiqizo yabo? Uphethe ngokuthi uHulumeni uyafisa ukusebenzisana nabantu , ngakho-ke abantu mabasondele. Kuchwaze ihholo ngenkathi uDr Bhengu Baloyi ebonga iqhaza elibanjwa umeluleki wezolimo uMnu Wise Ndlovu. Ngibonga igalelo lakho ekuthuthukiseni omama ukuthi batshale, bangatshaleli ukuthi badle nje kuphela kodwa sebetshalela nokuthi kunyuke umnotho njengoba umkhiqizo wabo sebewuyisa ezimakethe”  kusho uDr Bhengu Baloyi. Imenenja yomkhandlu wase Mshwathi uMnu. M Mabaso ubongele  umphakathi wasoZwathini ukuthi ube nenhlanhla ngokuthi uvakashelwe uNqgongqoshe wezimali. uMnu Mabaso uphinde wathakasela amathuba emisebenzi wathi nomkhandlu nawo unezinhlelo zamathuba omsebenzi.  Uqhube wathi njengoMasipala bafuna ukuvuselela baphinde baqinise ukusebenza kwama co-op. kuzoba khona amaforum lapho kuzovela khona ukuthi iziphi izinkinga nokuthi iziphi izixazululo zalezo zinkinga kusho iMenenja kaMasipala. Uphinde wacela ukuba umphakathi usebenzisane  kakhulu noMasipala ukuze uthole usizo. uMandla Nkomo akawuvalanga umlomo ngokuzibonela mathupha ubuhle bomkhiqizo wamazambane atshalwa abalimi abamnyama basoZwathini.  Uthembise abalimi ukuthi kuzoba khona izinhlelo zokulekelela ngolwazi lokulima kuphinde kuvulwe izimakethe lapho abalimi bezohambisa khona imikhiqizo yabo. Uthe kwezinye izindawo ngisho ogandaganda, umanyolo, izimbewu kanye nemithi yokushisa ukhula iyatholakala uma nje kusetshenzwa ngokubambisana.   uMnu Thulasizwe Mkhabela oqhamuka kwa Agricultural Development Agency (ADA) ucele ukuba omama abatshalayo balekelelwe ukuba kuqhutshwe umkhiqizo wabo wamazambane uma sekufanele uye kokwenza amachips kanye nombila uma sekufanele uye     kokwenza impuphu. Uphinde  wababonga kakhulu omama ngokuthi basebenze ngokuzinikela, besebenzisa izimali zesondlo sabantwana kanye nezempesheni ukuthi batshale ngazo. uMnu Hlongwa okhulumele abalimi uthe isiyinde indlela esihalnjwe ilaba balimi kusukela ngonyaka ka 2011. Uphinde wabonga iqhaza elikhulu elibanjwe  uWise Ndlovu noDr Bhengu Baloyi ngokuthi bafundise abalimi baphinde babafundise ngokulima. Read More
 • ITHIMBA LIHLASELE ISIKOLE ESINGENZANGA KAHLE (OPERATION BACK TO SCHOOL)

  Ithimba Lihlasele Isikole  Esingenzanga Kahle (OPERATION BACK TO SCHOOL)  Sibusiso Mkhithi K uhlangane ithimba eliqhamuka emnyangweni wezemfundo kubandakanya abahloli kanye noMqondisi waseMgungundlovu District,uMrs Baijoo, amaKhansela endawo, abaqhumuka            kuMasipala uMshwathi, osoPolitiki kubandakanya abe ANC ne DA abaqhamuka emMgungundlovu kanye namalunga  omphakathi, amaLunga  ePhalamende kanye nabanye ukuthi bazobhonga emswanini  ngenhlekelele yokufeyila kwezingane eSibongumusa High School. Leli thimba lifike kulesi sikole lahlala phansi noThisha omkhulu uMnu Nkabinde kanye neSMT lapho  khona uSboniso Duma oyimemba  yePhalamende echazele izihambeli  ukuthi inhloso yokuba kulesi sikole ukuthi bathole ukuthi sisebenza kahle yini nokuthi bazi ukuthi iziphi izinkinga abanazo. Uphinde waveza okukhulu ukudumala ngokuthi isikole asenzanga kahle kwimiphumela kaMatikuletsheni wango nyaka ka 2014 lapho sehle khona saze safika ku 20%. UThishanhloko wakulesi sikole uMnu Nkabinde uchazele umhlangano ngazo zonke izingqinamba abahlangabezane nazo ngonyaka odlule.  Kokunye akubalile ukuthi kunokushoda kwamagumbi okufundela kodwa uMnyango wezemfundo uyakulungisa lokho njengoba kwabonakala ukuthi kunesidingo samagumbi ayisithupha kodwa uMnyango usabanike amagumbi amathathu   kuphela. Uveze ukuthi kukhona ikilasi lebanga lesi -8 elinezingane ezingama -91 okwenza kube lukhuni koThisha abafundisa kuleli kilasi ukuthi kwenzeke umsebenzi ngendlela efanele. uThishanhloko ukhale kakhulu nangomthetho woMnyango wezeMfundo ogunyaza abafundi abangaphumelelanga ukuthi babe nelungelo lokuqhubekela phambili, lokho kwenza babe nenkinga enkulu yokumelana nezifundo kanye nomsebenzi wekilasi abadluliselwe kulo. uMnu Nkabinde uqhube wathi “Uhlelo lezemfundo olubizwa ngokuthi iCAPSA alubanga nomthelela omkhulu ekufeyiliseni izingane “Into esihlanganyele kakhulu ukuthi izingane bezilwa esikoleni njengoba  zalimazana ngesikhathi kubhalwa izivivinyo zokugcina zika Matikuletsheni, lapho kwaze kwangenela khona amaphoyisa. Izingane  bezinokusebenzisa izidakamizwa ngaphakathi esikoleni ziphinde zihlale ematoilet  ngesikhathi kufundwa ekilasini”. uMnu Gumbi oyisekela lika Thishanhloko uveze izibalo zemiphumela yokuhlolwa  okubizwa ngokuthi u-ANA lamabanga esi -8 kanye no -9, ezikhombise ukuthi izingane   bezingenzi kahle emabangeni adlule. Lokho bekunika isithombe sokuthi kufanele zifike zihluleke ebangeni lika Matikuletsheni ngoba bezivele zihluleka emabangeni aphansi. Kusuke impikiswano ngenkathi uThishanhloko eveza ukuthi uMnyango awuzange ubalekelele ngokwanele. uMhloli uMvubu ukhumbuze uThishanhloko ukuthi abahloli bebefika lapha esikoleni  “ ukuvakasha kwabahloli lapha esikoleni kugcine kungasemnandi ngoba bekunezinto esifike sizifune kodwa zigcine zingenzekanga”kusho Umhloli UMvubu. Uqhube wathi ukuzwana kothisha kulesi sikole akukuhle ngoba ngisho umphakathi uke wabiza umhlangano lapho wacela khona  uMhloli ukuthi angenelele ngoba oThisha bahlukene phakathi. Kuvele nokuthi uThishanhloko akekho kahle esimweni sakhe sempilo njengoba eseke waya kohlinzwa ngisho ihlo, lokho okungaba nomthelela ekusebenzeni kwakhe ngendlela efanele. Imenenja yoMgungundlovu Disrtict uMrs Baijoo uqonde ngqo kuThishanhloko wathi akakhulume ukuthi ikuphi abakwenza   eminyakeni emibili edlule ngenkathi bebona ukuthi isikole siya ngokuya sehla ekwenzeni kahle. “Ngicela uThishanhloko akhulume iqiniso ukuthi kungani izingane zifeyilile, thina siwumnyango wezemfundo sizokwazi ukungenelela ”kusho uMrs Baijoo. Isekelanhloko uMnu Mahlaba wasukuma waxolisela bonke oThisha ngokuthi  izingane zingaphumeleli zibe zisezandleni zabo. Wengeze ngokuthi babenenkinga yezinga eliphezulu lokulova nokwenqa  kwezingane esikoleni ngonyaka odlule, ezinye zifike ziphuzile ngisho naphakathi egumbini lokuhlolwa kokugcina, ezinye zizifikele sekweqe nesikhathi sokuqala kwephepha. Kuphethwe ngokuthi lesi sikole kufanele sivakashelwe njalo, kwase kucelwa nayo yonke iminyango ebamba iqhaza esikoleni ukuba yenze uhlelo lokungenelela kule nkinga  ehlasele iSibongumusa High. Lo mkhankaso awugcinanga eSibongumusa kodwa udlulele eGobizembe High school. uMasipala waseMshwathi bewucele lesi sikole ukuba sifune ugandaganda ozobalimela ensimini ukuze  bona bafike sebewukhokhela bese  bebatshalela izitshalo ezahlukahlukene  njengoba kugqugquzelwa ukuthi izikole kanye nomphakathi jikelele nje ube nayo ingadi.  Imizamo yalesi sikole ukuthi bathole ugandaganda iphelele eboyeni  okwesithuthuku senja njengoba umuntu  kagandaganda ebabambise udonga. Kulesi sikole ababekanga zinkinga ezingako  ezingavimba ukuthi abantwana bangenzi kahle. Umkhankaso kaMASIBUYELE ESIKOLENI uze waya kophelela eSwayimana High School. UThishanhloko uMnu DM Lembethe uthe banethemba lokuthi imiphumela yabo kulo nyaka izoba mihle. “Sisebenze ngokuzikhandla kakhulu ngonyaka odlule silungiselela umatikuletsheni wethu wakulo nyaka, sizizwa sinethemba lokuthi lezi zingane ezenza umatikuletsheni zizophasa zonke, nothisha bakhombisa ukuqala ngomfutho omuhle kakhulu” kusho uMnu Lembethe. Read More
 • Umkhankaso ubuyingxenye ye 16 Days of Activism

  BASAHLUKUNYEZWA  ABANTU BESIFAZANE ABASEBENZA EMAPLAZINI KWASWAYIMANE Sibusiso Mkhithi I Commission for Gender Equality ngokubambisana noMasipala waseMshwathi bahambele abantu baseMswhathi abasuka kuwona wonke ama wadi angaphansi kwalo Masipala. Laba bantu bebebizelzwe ehholo laka wadi- 12eGobizembe ngomhlaka- 27 ku November 2014. IMeya kaMasipala ubaba uBM Gwala uhloniphe umphakathi ngokuthi azifikele yena mathupha ukuzoxolisa ukuthi kunomhlangano oseMgungundlovu obalulekile ekufanele aye kuwona njengoba kade kufanele abe ingxenye yalo mhlangano ukuze azizwele izinto ezikhathaza umphakathi. UMfanozelwe Shozi kanye no Nomakhosazane Nxumalo oyimenenja yale nhlangano engekho ngaphansi kukaHulumeni baluleke umphakathi ukuthi awuze phambili ulethe izikhalo zawo ukuze uthole usizo. Balalele izikhalo zabantu baseMshwathi. Lapho kuvele khona ukuthi kusekhona abelungu bamapulazi okuthi uma kukhona umama okhulelwe athathelwe isinqumo sokuthi axoshwe emsebenzini. Omunye womama ubeke wathi   “ uma nje uke wakhulelwa kuvele kuthiwe hamba uye elivini, uyothi ungabuya bese kuthiwa isikhala sakho somsebenzi asisekho, sekuqashwe omunye umuntu” Ziningi izikhalo ezivezwe ilo mphakathi waseMshwathi. Abanye abantu abadala bakhale ngokuthi bayahlukunyezwa izinswela boya zilandela izimali zabo zempesheni, zibangenele ezindlini zibabambe inkunzi, afike amaphoyisa azibambe azibophe kodwa ngakusasa bazibone izinswelaboya sezibuyile. Lo mkhankaso ubuyingxenye ye 16 Days of Activism.  Kugqugquzelwe abantu besifazane ukuthi abazibambe ziqine ,bangavumeli ukuhlukumezeka bese bethula nje. Kulo mkhankaso kuvele nokuthi abantu   basasaba ukuya kohlolela igciwane le HIV/ADIS, nalabo asebehlolile bazithola ukuthi banalo bayahlukumezeka ngezindlela ezihlukene. Omunye ophumele obala ukuthi u positive uthe “ Noma sithi siyazama ukuthi kube imfihlo yethu mayelana ne status sethu, kodwa siyahlukumezeka ema clinic ngoba uma uzolanda amapilisi kunendlu eyaziwayo ukuthi eyabantu abazolanda amaphilisi egciwane, bonke-ke abantu uma bekubona uyongena kuleyo yindlu bavele bazibonele ukuthi sewunjalo, sicela amaphilisi atholakale kunoma imuphi umnyango ongena kuwona eclinic™ uMrs Nyoka waka AIDS Foundations uxwayise lo mphakathi ukuthi ungalokothi uthule uma kukhona ukudlengulwa kwezingane, uphinde wawuxwayisa lo mphakthi ukuthi kumele wazi ukuthi ngisho izingane zabafana nazo ziyadlengulwa zithelelwe ngegciwane. Okhulumele ama Gays and Lesbians ukhale ngokuthi bayahlukunyezwa futhi abamukelwa emuphakathini kanti nabo abazenzanga bazalwa benje, ngakho -ke bacela ukuthi  bathandwe. Uqhube wathi Sibuye sibizwe ngamagama amaningi asicwasayo esingawathandi” ube esechazela umphakathi ukuthi amagama esizulu amukelekile ekufanele babizwe ngawo IZIKHESANE noma IZIMASHI. Akusalanga ngaphandle ukuthi kunamantombazane adayisa ngomzimba   ngoba eswele umsebenzi, namanye aqome oThisha ngoba encenge ukuphasa. Umphakathi ube sewuchazelwa ukuthi iziphi izindawo ongabika kuzona uma kukhona ukungaphatheki kahle abakutholayo. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
October 2015
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 • The View

  uMshwathi Municipality is the largest of the six smaller Municipalities in the uMgungundlovu District with major urban centres in New Hanover, Wartburg, Dalton and Cool Air. Substantial rural residential settlements are to be found at Swayimane, Mpolweni, Thokozani and Ozwathini.
 • Bass Fishing

  uMshwathi is also known for the best bass fishing venues in the world, which offers immense opportunities for tourism and downstream industries.
 • 1
 • 2